proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
Natura 2000

Natura 2000 to program Unii Europejskiej w ramach, którego na obszarze Europy wyznaczone zostają miejsca podlegające ochronie, tworzące sieć ekologiczną.

W skład sieci wchodzą Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), dla których podstawę prawną stanowi Dyrektywa Siedliskowa oraz Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Ptasiej.

Zadaniem sieci Natura 2000 jest ochrona różnorodności biologicznej na terenie Unii Europejskiej poprzez zapewnienie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych w skali Europy.


Cele Natury 2000

Głównym celem Natury 2000 jest zapewnienie utrzymania lub przywrócenia odpowiedniego stanu ochrony określonych rodzajów siedlisk przyrodniczych i gatunków, na obszarze ich naturalnego występowania. Jednakże idea sieci Natura 2000 idzie jeszcze dalej: ma ona za cel wspieranie zagospodarowania przestrzennego i zarządzania spójnego z elementami krajobrazu ważnymi dla dzikiej fauny i flory, jak również zagwarantowanie stosowania systemu monitoringu stanu ich zachowania; tym sposobem dąży ponadto do wspierania zrównoważonego wykorzystania środowiska i jego zasobów, łagodzenia gospodarczej zapaści wspólnot wiejskich i ogólnie podniesienia jakości życia społeczeństwa (tzw. zrównoważony rozwój).

W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego opracowane zostaną projekty planów ochrony dla wyznaczonych lądowo-morskich obszarów chronionych Natura 2000.

Co to jest plan ochrony?

Plany ochrony są to narzędzia umożliwiające realizację działań na obszarach Natura 2000, gdzie podstawowym wymogiem jest zachowanie gatunków i ekosystemów w tzw. "właściwym stanie ochrony”.

Plan ochrony w Polsce jest aktem prawnym ustanawianym rozporządzeniem Ministra Środowiska, na okres 20 lat i prezentuje wizję przyszłości obszaru, zrozumiałą i akceptowaną przez każdego kto jest zainteresowany danym obszarem.

W tym celu konieczne jest zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, oraz prowadzenie konsultacji społecznych.

Projekt Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 zawiera:

  • Opis i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków
  • Opis warunków zachowania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar
  • Wykaz zadań ochronnych, z określeniem sposobu ich wykonywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji, na okres stosowny do potrzeb
  • Zakres monitoringu przyrodniczego
  • Opis przebiegu granic obszaru Natura 2000
 

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online